Orango hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

Vi på Orango är experter på smarta digitala affärsplattformar som hjälper verksamheter att jobba effektivare och skapa bättre affärer. Lösningarna bygger på en djup verksamhetsförståelse och ett nära samarbete med uppdragsgivaren. Med fokus på ett fåtal branscher möjliggörs ett proaktivt partnerskap som utmanar invanda tankesätt och rutiner. Med expertis inom den aktuella affärsplattformen och ett värderingsstyrt arbetssätt skapas trygga projekt med tydliga milstolpar och en målinriktad process.

Idag har vi på Orango över 250 engagerade medarbetare med kontor på sju orter inom Sverige och är dessutom en del av Fellowmind sedan 2019. Tillsammans har Fellowmind-koncernen 1 600 kollegor i sex europeiska länder. Den strategiska visionen är att under de fem nästkommande åren skapa en plattform med fokus på Microsoft Business Applications och Modern Workplace som ska stödjas av en multinationell arbetsstyrka på 2 500 personer. Fellowmind kommer framåt fokusera på expansion genom förvärv och har som ambition att växa till en strategisk global topp-10-partner hos Microsoft.

Strategisk risk och styrning

Vi arbetar integrerat med hållbarhet genom de många policies och styrdokument som finns etablerade. Hållbarhetsfrågorna, med risker och möjligheter, hanteras löpande i ledningen och ansvaret för hållbarhetsfrågorna ligger hos VD.

Av speciell strategisk vikt är våra möjligheter att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara, genom de tjänster som vi erbjuder. Ett exempel på detta är vår affärsenhet Bison. Bison skräddarsys efter kundernas behov och är ett system som är välkänt inom dagligvaruhandeln. Genom affärssystemet kan matsvinnet minskas.
Medarbetarnas hälsa och att Orango är en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare är också en strategisk viktig del av hållbarhetsarbetet. Där är målet att ha låga sjukskrivningstal och inte för hög personalomsättning.

Vidare är etik-frågorna viktiga och efterlevnad av uppförandekoden Fellowmind Code of Conduct. Det för att leva upp till våra värderingar och att inte utsätta Orango för risker i form av skador på varumärket. Som följer av ovan är medarbetarnas ohälsa också en väsentlig risk som vi hanterar genom vårt arbete med att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Orango miljöansvar

Miljöansvar

Som arbetsgivare och aktör på marknaden har vi ett stort miljöansvar. För att minimera vår påverkan på miljön och klimatpåverkan kräver vi att alla anställda följer organisationens riktlinjer gällande miljöansvar. Miljöhänsyn ska genomsyra samtliga beslut i hela organisationen och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa vår miljöpolicy. Organisationens chefer har ansvar för att policyn kommuniceras ut inom den egna gruppen samt att reglerna efterlevs.

Riktlinjerna berör organisationens dagliga arbete och behandlar aktiviteter som riktlinjer vid resande, återvinning, energianvändning samt förebyggande av föroreningar. Vi har även som mål att ta tillvara på och utveckla medarbetarnas intresse för miljöfrågor samt säkerställa att miljöaspekten finns med i den dagliga verksamheten. Vi ska även aktivt informera och marknadsföra våra mest miljövänliga tjänster och produkter.

Vi ska även uppfylla gällande miljölagstiftning samt andra regelverk som kan hänföras till miljöfrågor. Vi ska ha ett konkret miljöarbete med tydliga och mätbara mål som kontinuerligt leder till miljöförbättringar genom att minska miljöpåverkan. Vi arbetar även systematiskt med att undersöka hur verksamheten påverkar miljön för att öka möjligheterna att vidta åtgärder där hållbarhetsarbetet brister.

Socialt ansvar

Personal

Hos oss på Orango ska vi ha en arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende för individen samtidigt som vi strävar efter att vara en stimulerande arbetsgivare. Vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som minimum. Detta betyder att vi som arbetsgivare ska säkerställa en arbetsmiljö som är tillfredsställande och som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa. Organisationens systematiska arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i vår dagliga verksamhet vilket sker i samarbete mellan medarbetare, fackliga organisationer samt Orango som arbetsgivare.

För att skapa en god och tillfredsställande arbetsmiljö ställs det krav på såväl medarbetare som chefer då arbetsmiljöarbetet är angeläget för hela organisationen. För oss är det viktigt att arbetsmiljöarbetet bedrivs gemensamt där alla individer har möjlighet att påverka och medverka. För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar organisationens krav har vi tagit fram riktlinjer för en god arbetsmiljö, vilket finns formulerat i organisationens arbetsmiljöpolicy.

För att undvika att våra medarbetare drabbas av ohälsa har vi en policy mot stress. Alla medarbetare har ansvar att se till att denna policy efterföljs. Vi som arbetsgivare har det yttersta ansvaret att se till att våra anställda inte blir överarbetade. Organisationens chefer ska enligt policyn agera vid symptom på stress eller annan psykisk ohälsa. Detta finns formulerat i Policy mot stress.

Under året har vi på Orango haft en sjukfrånvaro på 3,10 % i snitt, varav korttidssjukskrivning utgjort 1,62 %. Detta är en ökning av den totala sjukfrånvaron med 0,39 procentenheter gentemot 2019. Då låg sjukfrånvaron på 2,71 %, varav 2 % utgjorde korttidssjukskrivning. Vår personalomsättning har minskat från ett snitt på 9 % 2019 till ett snitt på 8 % år 2020.

Som preventiv åtgärd erbjuder vi även psykologhjälp till alla våra anställda. Under året har 10 av våra medarbetare nyttjat detta. Genom att arbeta preventivt kan vi minska risken att våra anställda blir utbrända eller drabbas av psykisk ohälsa på andra sätt. I förlängningen finns det även stora ekonomiska fördelar med detta för organisationen eftersom sjukskrivningar kan medföra stora kostnader.

Varje år genomför alla medarbetare en enkätundersökning för koncernen Fellowmind, resultatet för 2020 låg på eNPS 32 och vi har som mål att 2024 ligga på eNPS55. Vi genomför även enkätundersökningar genom Winningtemp regelbundet inom Orango. Genom dessa undersökningar får vi möjlighet att fånga upp olika typer av risker för diskriminering eller trakasserier.

Jämställdhet och mångfald

För oss är det viktigt att vara en arbetsplats som präglas av respekt och förtroende för våra medarbetare. Vi ser det som en grundpelare i verksamheten att ha dynamiska arbetsgrupper och arbetar därför aktivt med inkludering redan i rekryteringsprocessen. För att få en jämställd organisation har vi som mål att det underrepresenterade könet i varje arbetsgrupp ska utgöra minst 40 %. De arbetsgrupper som inte uppnår detta resultat ska vidta aktiva åtgärder för att åstadkomma en jämnare könsfördelning. I dagsläget är 31 % av våra anställda kvinnor och 69 % män, vilket betyder att vi har att vi har en bit kvar på vägen. I ledningsgruppen ser det dock annorlunda ut, där är 44 % kvinnor och 56 % män. Att skapa dynamiska och inkluderande arbetsuppgifter är något som ingår i chefsarbetet på Orango och är även en viktig del vår kompetensförsörjning samt arbetet gällande likabehandling som bedrivs.

För att minimera risken för diskriminering och kränkande särbehandling bedriver vi ett målinriktat arbete för att främja alla medarbetares lika rättigheter och möjligheter. I detta arbete undersöker vi vilka risker som finns gällande diskriminering och kränkande särbehandling, analyserar vilka orsaker som skulle kunna ligga till grund och vidtar lämpliga åtgärder vid fall av diskriminering eller kränkande särbehandling. I arbetet som bedrivs har vi valt att fokusera på följande områden: arbetsförhållanden, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, föräldraskap samt löner och andra anställningsvillkor. Mer om detta går att läsa i våra policys gällande kränkande särbehandling, diskriminering och likabehandling.

Trakasserier och diskriminering

Vi har nolltolerans mot alla typer av trakasserier och diskriminering. Ingen av våra medarbetare eller arbetssökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska utsättas för trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering. För att förebygga detta genomför organisationen utbildningar gällande trakasserier som alla ledare deltar i. Utbildningen hålls varje gång en ny ledare anställs eller vid behov. Under året har vi varken rapporterat något fall av trakasserier eller diskriminering. I dokumentet Policy mot trakasserier och sexuella trakasserier finns arbetet som vi bedriver för att motverka trakasserier formulerat och vår diskrimineringspolicy beskriver hur vi arbetar för att förebygga att någon på arbetsplatsen utsätts för diskriminering.

Uppförandekod & riktlinjer

Som en del av Fellowmind-koncernen åligger det oss på Orango att följa den uppförandekod som koncernen har tagit fram. Uppförandekoden gör inte skillnad på fastanställda, inhyrd personal, konsulter eller annan personal som på något sätt kan verka i Fellowminds namn. Alla anställda inom koncernen är själva ansvariga för att förbinda sig till att följa koden. Eftersom koden inte har möjlighet att ge svar på alla händelser som kan tänkas uppstå är det upp till varje medarbetare att använda sitt goda omdöme, söka råd och rapportera vid oro för att koden bryts.

Alla ledare och chefer i koncernen, avsett land eller befattning, har som uppgift att se till att det är rätt tonalitet i gruppen och att det är en inkluderande grupp som möjliggör att följa koncernens kod. Om en individ bryter mot koden kan åtgärder vidtas.

Koden bygger på elva principer som ska vägleda koncernen och dess medarbetare för att följa koncernens riktlinjer. Koden behandlar områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, miljö, korruption samt informationssäkerhet. Uppförandekoden går att läsa i sin helhet i dokumentet Fellowmind Code of Conduct.

Visselblåsning & antikorruption

För oss på Orango och koncernen Fellowmind är det viktigt att alla medarbetare känner att det har möjligheten att säga ifrån om det sker oegentligheter i organisationen. Vem som helst i organisationen kan använda sig av visselblåsarfunktionen, detta inkluderar även personer som är visstidsanställda eller personal från bemanningsföretag. Det är även möjligt för personer utanför koncernen att använda sig av visselblåsarfunktionen. Mer om information gällande visselblåsarfunktionen hittas i dokumentet Whistleblower Policy.

Fellowmind och Orango tar starkt avstånd från all typ av korruption och mutor. Detta betyder att det inte är tillåtet att ta emot gåvor som är av värde eller på något sätt kan betraktas som en muta. Vi följer svensk lagstiftning gällande mutor och korruption. Mer om vårt arbete mot korruption går att läsa i koncerndokumentet Fellowmind Code of Conduct.