Tillverkningsföretagets stora utmaning: Hur frigör man… | Orango

Tillverkningsföretagets stora utmaning: Hur frigör man resurser för innovation i affärsplattformen?

De flesta tillverkande företag står idag inför en helt annan världsbild än man gjorde för bara fem eller tio år sen. Konkurrensen har globaliserats och hårdnat, kundförväntningar förändrats, konsumtionstakten ökat och nya affärsmodeller introducerats i en allt snabbare takt.

Systems-of-innovation

Förändringen ställer nya krav på det tillverkande företagets anpassningsförmåga. För att kunna fortsätta utveckla sin affär och behålla en ledande position på marknaden blir det viktigt att ta ett fast grepp om företagets supply chain-process, från ax till limpa. Det kräver i sin tur stöd i form av en uppdaterad affärsplattform, som inte bara hänger med i utvecklingen utan också blir ett verktyg för att driva den.

Hur kan vi balansera underhåll och innovation?

IT-organisationens utmaning blir att kunna leverera ny funktionalitet i affärsplattformen allt snabbare, samtidigt som de grundläggande funktionerna i ERP-systemet behöver underhållas och utvecklas. Med begränsade resurser blir prioriteringsarbetet en fin balansgång för att skapa utrymme för innovation och utveckling, utan att det får en negativ påverkan på befintlig verksamhet.

Idag kan vi se hur många tillverkande företag, och framförallt företag med olika grader av orderstyrd produktion och en mer komplex supply chain, väljer att söka sig till hybrida eller bi-modala IT-modeller för att hantera de nya utmaningarna. Målet är att göra glappet mellan IT och verksamheten så sömlöst som möjligt, så att IT blir en möjliggörare för affärsutvecklingen – inte en bromskloss i verksamheten.

Pace Layering – anpassar utvecklingen efter behoven

För att titta närmare på idén om en hybrid IT-modell kan vi ta hjälp av det som Gartner Group beskriver som ”Pace Layering”. Förändringstakten inom IT och verksamhet ökar för varje år och just nu så står vi i digitaliserings epicentrum. Olika delar inom en verksamhets systemstruktur har olika förändringsbehov när det kommer till tid, människa och pengar. För att rikta prioriteringar och utveckling till rätt process och system blir det viktigt att ha en tydlig bild av hur uppdelningen kan se ut:

System-of-record-innovation-differentiation2
  • Systems of record — Kärnan i systemfloran som hanterar de grundläggande affärsprocesserna och verksamhetens kritiska masterdata. Förändringstakten för denna basfunktionalitet är ofta relativt låg då det rör sig om väletablerade processer som också är relativt likartade mellan olika verksamheter. Utvecklingen är normalt väl strukturerad, beslutsprocessen formell och hanteras i stort sett inom IT-avdelningen, baserat på input från verksamheten.
  • Systems of differentiation — De applikationer som låter det tillverkande företaget ta en unik position och differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Initiativet till utveckling kommer ofta från verksamheten, snarare än från IT-avdelningen. Här krävs ofta en snabbare förändringstakt för att företaget ska kunna fortsätta ligga i framkant när kundförväntningar och marknadsförutsättningar ändras.
  • Systems of innovation — Nya applikationer skapas på närmast ad hoc-basis för att snabbt kunna adressera nya affärsmöjligheter genom innovativa affärsmodeller. Många applikationer har också en kortare livslängd vilket i sin tur ställer krav på en snabbare, mer agil utveckling, som låter nya tjänster och produkter utvecklas från vecka till vecka.

Vikten av balans mellan de olika delarna

Utmaningen för tillverkningsföretaget är alltså att inte fastna i ett läge där man tvingas lägga alltför stor del av sina resurser på att underhålla sina ”Systems of record”, ”smör-och-bröd-funktionaliteten” i affärssystemet. Risken är extra stor att det företag som valt en traditionell on-premise-strategi med en hög grad av specialanpassningar i ERP-systemet över tid får investera en stor del av sin IT-budget på systemunderhåll och inte minst för att säkra integrationen mot kringliggande lösningar i ekosystemet.

Om allt för stora investeringar i stället görs i funktioner som differentierar företaget och driver innovation, utan att en solid grund finns på plats, uppstår en annan utmaning. När plattformen behöver uppgraderas eller uppdateras, för att klara företagets tillväxt eller förändrade marknadsförutsättningar, är risken att hela pyramiden tippar över som ett korthus. Företaget slungas tillbaka i reaktivt mode och tvingas lägga tid och pengar inte bara på att uppgradera plattformen utan också på att anpassa eller i värsta fall göra om de differentierande och innovativa tjänsterna från grunden.

Standardlösningar i basen frigör resurser för innovation och differentiering

Erfarenheten är att det oftast lönar sig, även för större tillverkande företag med en mer komplex supply chain, att utgå från standardlösningar av ERP-systemet för att möta mer grundläggande och ofta horisontella funktionskrav. En standardlösning gör det möjligt att förlita sig på automatiska uppdateringar och uppgraderingar av affärsplattformen. Med en molnstrategi och rätt affärsplattform kan resurser på så sätt frigöras från underhåll och uppgraderingar och kraften kan riktas mot nya tjänster i ekosystemet som låter företaget differentiera sig och ta en innovativ position på marknaden. Detta möjliggör en mer snabbrörlig affär där fokus och pengar kan riktas mot att stötta kundresan.

Morgondagens globala supply chain kommer kräva mer, inte mindre av tillverkningsföretagets IT-avdelning. Att frigöra tid och kapital från dagligt underhåll för att investera i innovativ affärsutveckling som verkligen påverkar företagets resultat- och balansräkning kommer bli en avgörande överlevnads- och konkurrensfaktor framöver.

Tycker du att detta är lika intressant som jag gör?

Kontakta då gärna mig så kan vi prata mer om det. Kanske kan vi på Orango bistå ert företag i arbetet?

Johan Norell
Johan Norell
Telefonnummer: 0737-71 07 58