Orango | Så lyckas du med systemintegrationen

Så lyckas du med systemintegrationen

Efter över femton år som integrationsarkitekt och strateg kan jag konstatera att det finns vissa nycklar för att lyckas med en systemintegration. Jag har kokat ner dem till fem huvudpunkter.

Fattabeslut
  1. Skaffa en bild över nuläget
  2. Skapa en målbild av önskat läge
  3. Låt systemintegration bli en ledningsfråga
  4. Etablera arkitektur och riktlinjer
  5. Etablera ett Integration Center (IC) för governance

Vad innebär då detta och hur går man tillväga?

Fem punkter för lyckat integrationsprojekt

Skaffa en bild över nuläget

Det är alltid viktigt att veta var man står, och varför man har hamnat i en viss situation. Väldigt vanligt är att man drivit ett flertal projekt under många år, och till slut har man hamnat i ett svårmanagerat läge med dålig kontroll. För en person med hammare är allt spikar, dvs med resurser i ett projekt som endast kan FTP för filöverföring så kommer med största sannolikhet den nya lösningen också baseras på samma teknik. Men är det rätt? Skickar vi affärskritisk information till mottagare som är fullt läsbara om det hamnar i fel händer? Vad blir konsekvensen om överföringen inte fungerar? Passa på och identifiera så många smärtor som du kan, för de vill ni bli av med i det önskade läget.

Skapa en målbild av önskat läge

Hur ser det önskade läget ut? Vill ni att samtliga integrationsflöden skall gå genom en och samma plattform för att få konsistens och kontroll, eller behövs det lösningsmönster för att hantera flöden som har mycket höga prestandakrav där antalet steg i flödet måste minimeras? Hur vill ni ha det med övervakning och larmhantering? Vill ni minska floran av olika integrationstekniker och därmed reducera komplexitet och personberoende? Högst troligt ställer er verksamhet krav på att snabbt anpassa sig till nya krav och möjligeter. Se till att er integrationsplattform blir en möjliggörare för detta.

Låt systemintegration bli en ledningsfråga

Skaffa sponsring från ledningen! Utan ledningens förståelse för att systemintegration är nyckeln till affärer och information, så kommer resan att bli lång och tuff. Har er verksamhet ett formellt projektkontor där alla projekt bedrivs, så behöver rätt systemintegrationskompetens kopplas in i den processen. Drivs projekten ad-hoc baserat så kanske det är ännu viktigare med ledningens stöd att systemintegration skall hanteras av ett dedikerat IC.

Etablera arkitektur och riktlinjer

Definiera hur ni vill att integrationslösningar skall skapas hos er för att tillgodose ert verksamhetsbehov. Med en definierad arkitektur och riktlinjer för att skapa nya integrationsflöden till er verksamhet, så får ni konsistens och reducerad komplexitet. Skickar ni affärskritisk information så kanske det inte räcker med en krypterad kommunikation, utan även kryptering av innehållet? Det är också bra att definiera och prioritera integrationsprinciper, för att luta sig mot vid framtagning av nya integrationsflöden. Prestanda, säkerhet, minimera ny tillförd affärslogik i integrationsflödet, återanvändning eller underhållsbarhet? Vad prioriterar ni högst och lägst?

Etablera ett IC (Integration Center) för governance

Oavsett vilken teknisk plattform man använder eller formulerar regler och riktlinjer så är det till sist vi människor som skall göra jobbet. Arbetsuppgifter som kräver både teknisk- och förståelse för verksamhet är ofta fördelad på ett flertal olika roller såsom Integrationsarkitekt, Plattformsexpert, Projektledare, Utvecklare, Driftstekniker, Verksamhetsanalytiker, m.fl. Även om vi vill tro att Stålmannen verkligen finns, så skulle det ändå inte räcka med EN för att få ett fungerande förvaltningsteam. Till sist, och kanske det viktigaste, se till att er integrationsförmåga blir en tillgång för verksamheten och inte en polisiär kontrollinstans i projekten.

Kontakta mig för mer information om systemintegration

Mathias Rehnstrom
Mathias Rehnström
Telefonnummer: 0702-60 39 74

Lösningar med Connect