E-handlarnas 5 viktigaste KPI:er | Orango

E-handlarnas 5 viktigaste KPI:er

Det kan vara lätt att stirra sig blind på enkla mätetal som antal besökare, ordrar, ordervärde och den totala försäljningen i webbshoppen. För att du på riktigt ska kunna använda siffrorna för att styra din affär är rådet att du också tar hjälp av ditt affärssystem och följer upp dessa fem KPI:er.

210326 Lageromsättningshastighet servicegrad och andra KP Ier du som e handlare bör ha koll på för att lyckas topp

I takt med att din e-handel utvecklas och växer blir det allt viktigare att ha koll på siffrorna. Hela e-handelsvärlden går också mot att mäta och följa upp verksamheten både oftare och på en mer detaljerad nivå än tidigare. Och framförallt mer frekvent och mer detaljerat än vad som görs inom många andra typer av verksamheter.

Inom den snabbväxande e-handeln handlar det inte om månadsvisa resultatuppföljningar utan snarare om att ha koll på läget veckovis, dagligdags eller i vissa fall timvis.

De här fem KPI:erna kan vara avgörande att följa upp för att kunna styra bolagets till fortsatt tillväxt.

#1 – Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastigheten, den KPI som beskriver hur många gånger per år som lagret omsätts i verksamheten, är ett viktigt nyckeltal. Ju högre lageromsättningshastighet, desto snabbare snurrar produkterna genom företaget, och ju mindre kostnader binds i varor eller lageryta. Duktiga inköpare med bra systemstöd köper in rätt saker lagom i tid, varken mer eller mindre.

Från att ha tittat på hela lagret som en enhet väljer fler att analysera omsättningshastigheten för olika sorters varor eller varugrupper för sig. På så sätt blir det enklare att få grepp om och kunna undvika hyllvärmare i form av produkter som av en eller annan anledning passerat bäst-före-datum. Med bättre koll kan du även både vara proaktiv och snabbt agera för att optimera din omsättningshastighet.

#2 – Servicegrad

Att kunna leverera det kunden beställt i rätt tid och till rätt plats är helt avgörande för att lyckas som e-handlare. Servicegraden är den KPI som till exempel ofta beskriver till vilken nivå företaget levererar i tid. En hög servicegrad kräver att tillgången på produkter matchar den efterfrågan som finns i webbutiken. En servicegrad på 100 % är sällan ekonomiskt hållbar. Istället gäller det att hitta den nivå som på ett bra sätt balanserar kostnader mot kundnytta.

För att effektivisera arbetet automatiserar många framgångsrika e-handlare sina inköpsprocesser. Med prognosbaserade inköp är det enklare att säkerställa att lagernivåerna är tillräckligt höga för att möta den förväntade efterfrågan men samtidigt inte så stora att det drar onödiga kostnader i form av kapitalbildning och lageryta.

#3 – Lönsamhet

Att mäta lönsamheten är en självklarhet för alla e-handlare. Frågan är på vilken detaljnivå du följer upp resultatet i verksamheten och hur ofta du gör en avstämning.

För verksamheter med flera bolag är det självklart att följa upp resultat och lönsamhet för varje bolag var för sig. För att optimera erbjudandeportföljer följer framgångsrika e-handlare också upp lönsamheten för olika produktgrupper enskilt och helst ner på individuell produktnivå. Utan koll på vilket täckningsbidrag en enskild produkt genererar är det svårt att sätta rätt priser ut mot kund och optimera mot ett lönsamt erbjudande som helhet.

#4 – Customer Lifetime Value

Ett allt vanligare sätt att titta på lönsamheten är att även följa upp värdet av varje enskild kund över hela kundlivscykeln. Istället för att fokusera på värdet av en enskild transaktion eller det genomsnittliga ordervärdet för hela affären är målet med KPI:n customer lifetime value att få en tydlig bild av lönsamheten per kund och kundtyp.

Här ställs kostnaden för att attrahera och behålla en ny kund genom kampanjer, marknadsföring och andra säljdrivande aktiviteter mot den intäkt som kunden genererar över hela sin tid som kund.

Genom att jämföra olika kundtyper med varandra kan det fortsatta marknadsföringsarbetet fokusera på att attrahera de kunder som över tiden genererar mest intäkter till företaget.

Kundvärdet blir också en viktig KPI för dig som aktivt arbetar med att fördjupa dina kundrelationer för att successivt förlänga relationen och på så sätt öka försäljningen över tid.

#5 – Kassaflöde

Slutligen kan det som e-handlare vara lockande att fokusera främst på försäljning och lönsamhet, men en minst lika viktig parameter för att lyckas är att ha bra koll på kassaflödet. Den vanligaste anledningen till att e-handelsföretaget som på pappret växer med vinst ändå står med tom kassa är en alltför hög lagerbindning. Men välfyllda lager räcker inte långt när medarbetarnas lön ska betalas ut, eller leverantörer få betalt för sina varor om kassan är tom.

I takt med att affärerna växer ökar också ofta komplexiteten med antalet produkter i portföljen, antalet leverantörer och kanske antalet anställda. Rådet är därför att redan från start göra kassaflödet till en nyckel-KPI, enligt devisen att den som har pengar i kassan också har bäst förutsättningar att ta vara på de tillväxtmöjligheter som bjuds.

Har du koll på de fem olika KPIerna, från lageromsättningshastighet till kassaflöde, för din e-handel?

Och har du det systemstöd som krävs för att följa upp försäljning, lageromsättning och lönsamhet så ofta som du vill? Om inte kan vi på Orango hjälpa dig vidare. Med många års erfarenhet av att implementera affärsstöd för e-handlare som växer kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning för din verksamhet och vad du vill behöver mäta för att fatta rätt affärsbeslut.

Per Jorlind
Per Jorlind
Telefonnummer: 0708-76 90 12
E-postadress: per.jorlind@orango.se