Del 2: Projekt inom Microsoft Dynamics NAV - Genomförandet | Orango

Del 2: Projekt inom Microsoft Dynamics NAV - Genomförandet

I den första delen av denna tre inlägg långa bloggserie om projekt inom Microsoft Dynamics NAV kunde ni läsa om det inledande förstudiearbetet där vi kartlägger kundens unika processer som sedan ligger till grund för det vidare arbetet med projektet. Utkomsten av förstudiearbetet är alltid två dokument; systemförslaget och projektförslaget.

I detta blogginlägg kan ni läsa om hur vi inom affärsområdet Dynamics NAV genomför projekt på Orango. Vi går igenom projektets olika faser, en kort diskussion om hur potentiella risker hanteras under arbetets gång samt hur vi på Orango kvalitetssäkrar arbetet i hela processen.

Projektets faser

Enligt vår projektmetodik definierar vi sex faser i våra projekt: diagnos, analys, design, utveckling, driftsättning och drift. Den första fasen inkluderar förstudiearbetet medan faserna 2-5 rör införandet av systemet. Sista fasen, självaste driften, har med den löpande affärsutvecklingen att göra. Genom att dela upp projektet i de här faserna kan vi tydligt definiera relevanta aktiviteter och milstolpar i projektet och på så sätt få en god överblick över projektets status och framåtskridande.

Metodikbild 657Px

Projektorganisationen

I varje projekt består teamet av dels en styrgrupp och dels ett projektteam. I styrgruppen sitter affärsägaren från vår sida samt beställaren från kundens. Det är styrgruppen som tar de nödvändiga grindbesluten, bland annat när projektet ska startas och avslutas, godkänner budget och eventuella ändringar som uppkommer under projektets gång. Det är även styrgruppen som ytterst är ansvariga för att respektive part uppfyller sina åtaganden.

Projektteamets sammansättning har en betydande roll för framgången av projektet. Projektledaren har till uppgift att tillsammans med projektkoordinatorn från kundens sida genomföra projektet inom de ramar som styrgruppen beslutat och med de resurser som avsatts och till den budget som styrgruppen godkänt. I teamet ingår även nyckelanvändare som är användare från olika funktioner hos kunden. Från Orangos sida bemannar vi projektet med, förutom projektledaren, en utvecklingsansvarig, verksamhetskonsulter samt en utbildningsansvarig.

Projektets genomförande

När styrgruppen godkänt projektets start kan projektledaren påbörja de aktiviteter som krävs för att få projektet att fortskrida. I ett implementationsprojekt kan exempel på aktiviteter vara att analysera behovet av anpassningar och utveckla dessa, ta fram en plan för datamigrering samt tester av det nya systemet. I samband med testerna tar Orango tillsammans med kunden fram utbildningsmaterial som är specifikt utformat för kunden. Detta material bygger på de processgenomgångar som gjordes under förstudien och Orango kan därför säkerställa att alla processer kommer med. Detta material är väldigt uppskattat bland kunderna och används ofta som underlag i kundernas kvalitetssäkringsarbete.

När det sedan är dags för driftstart finns Orango på plats hos kunden för att snabbt kunna bistå med hjälp om svårigheter skulle uppstå. De efterföljande dagarna har vi på Orango en förhöjd beredskap, även om vi inte alltid behöver vara på plats fysiskt, så att vi snabbt kan hjälpa kunden om så behövs.

Riskhantering

Förändringar och avvikelser kan göra att projektet drar ut på tiden och kan bli en kostsam historia. På Orango hanteras detta genom att vi redan i ett tidigt stadium på ett strukturerat sätt identifierar och bedömer de faktorer som kan påverka projektets framgång. Dessa faktorer diskuteras sedan i projektgruppen där strategier tas fram för att reducera eller eliminera följderna av de tänkbara riskerna.

Kvalitetssäkring

Tack vare det grundliga förstudiearbetet har vi satt en bra grund för det fortsatta arbetet i projektet. Detta genom att vi redan i det inledande arbetet har skapat oss en förståelse för kundens verksamhet och analyserat projektets omfattning. I vår metodik har vi även tagit fram fördefinierade grindbeslut och projektaktiviteter som vi vet är viktiga för ett projekts framgång. Detta tillsammans med regelbundna avstämningar gör att vi på Orango hela tiden vet hur projektet går och på så sätt tidigt kan flagga om projektet avviker från planeringen. Resultatet är att projektet blir klart inom utsatt tid, budgeten hålls samt att projektets resultat uppnås.

Affärsutveckling

När projektet har uppnått alla uppsatta mål och styrgruppen har tagit beslut om att projektet är avslutat inleds den sista fasen, driftsfasen, som rör affärsutvecklingen. Det är i den här fasen som den fortsatta utvecklingen av kundens verksamhet sker. Detta innebär att kunden tilldelas en dedikerad kundansvarig på Orango som har djup förståelse för kundens verksamhet och behov. Skulle det däremot dyka upp problem i det dagliga arbetet som snabbt behöver ombesörjas har vi på Orango en egen supportorganisation som snabbt och effektivt tar hand om de ärendena.

I denna bloggseries tredje och sista inlägg kan du läsa ett referenscase som beskriver hur vi på Orango framgångsrikt har avslutat ett implementationsprojekt av Dynamics NAV hos en av våra kunder tack vare vår genomarbetade projektmetodik.

Vill du veta mer om Orango och vårt erbjudande kring Microsoft Dynamics NAV?

Kontakta Mikael Månsson så berättar han gärna mer.

Medarbetare Mikael Mansson
Mikael Månsson
Telefonnummer: 0709-32 50 77