Datadriven tillverkningsindustri – så optimerar du din… | Orango

Datadriven tillverkningsindustri – så optimerar du din datahantering i tre steg

Det här blogginlägget är skrivet av två kollegor från vårt finska systerföretag eCraft – Part of Fellowmind. Du kan läsa mer om dem i slutet av inlägget.

Företag inom alla branscher vill få en ny konkurrensfördel med digitalisering. Detta gäller även tillverkningsföretag. Digitala tjänster kan hjälpa tillverkande företag att skapa betydande mervärde tillsammans med de mer traditionella produkterna, reservdelarna och underhållstjänsterna.

Fellowmind Data driven Manufacturing bg

Att skapa en sömlös digital kundupplevelse har blivit källan till konkurrensfördelar för många tillverkningsföretag. Det bästa sättet för ett tillverkande företag att förbättra sin konkurrenskraft och bli kundcentrerad är den ökade användningen av data i kombination med bättre planering.

Hur bra har ditt företag utnyttjat möjligheterna för digitalisering?

Är ditt företag på god väg mot Industry 4.0, där artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML), Internet of Things (IoT) och andra möjligheter som skapas av digitalisering används i stor utsträckning?

När det gäller industriföretag varierar deras grad av digital mognad fortfarande mycket från företag till företag. I digitaliseringen spelar data en nyckelroll i verksamheten.

 • Vissa företag tar fortfarande sina första steg. Deras affärsinformation sprids över olika platser och informationssystem. Uppgifterna uppdateras manuellt och osystematiskt utan harmoniserade genomtänkta processer. Det är svårt att få ett heltäckande grepp om företagets totala status.

 • Vissa företag är något längre på sin digitala resa. Det finns redan ett affärssystem, men företaget kanske inte vet hur man använder det helt, eller så kan det bara användas i vissa av företagets funktioner. Uppgifterna kan vara uppdaterade och i bästa fall transparenta, men informationen kanske inte är lättillgänglig och måste konverteras till ett annat format för läsning eller andra ändamål.

 • Vissa företag utnyttjar redan digitala lösningar på ett mer effektivt sätt. De har ett affärssystem, som kan användas i stor utsträckning i alla deras internationella funktioner, och processerna har harmoniserats över hela företaget. Företagsuppgifterna är uppdaterade och transparenta. Företaget använder redan mer avancerade verktyg för dataanalys och utnyttjar artificiell intelligens.

Nyckeln till digitalisering är lättillgängliga data

Oavsett deras nuvarande situation delar alla företag förmodligen det gemensamma målet att dra bättre nytta av sina data i det dagliga arbetet och beslutsprocesserna. Enbart existensen av data räcker inte, men nyckeln till digitalisering är att högkvalitativa och exakta data är tillgängliga snabbt i alla processer och system. I ett digitaliserat företag integreras affärssystem och andra affärslösningar och applikationer sömlöst för att göra företagsomfattande data tillgängliga för beslutsfattande.

Enligt vår erfarenhet står de flesta industriföretag inför följande utmaningar:

 • Det finns enorma mängder data tillgängliga, men de är underutnyttjade.
 • Dataflödet mellan processer och funktioner är inte tillräckligt sömlöst.
 • Uppgifterna möjliggör inte synlighet i hela leveranskedjan.
 • Mycket av informationen är fortfarande beroende av Excel och olika andra system.
 • Uppgifterna behandlas manuellt.
 • Uppgifterna är inte tillförlitliga eller konsekventa.
 • Uppgifterna är svåra att tolka, vilket leder till en situation där endast viss personal kan använda dem vid beslutsfattandet.
 • Ingen automatisk databehandling används.
 • Informationsbehovet för olika processer tillgodoses inte.
 • Det finns inga möjligheter för rapportering och analys för långsiktig planering och prognos.

  Förbättra din konkurrenskraft - tre sätt att bättre använda data i ett tillverkande företag

  Även om det finns många utmaningar när det gäller bättre insamling och användning av affärsdata finns det sätt att lösa dessa problem. Ett av de viktigaste sätten är att skapa effektivare sätt att använda data så att företaget kan ledas på ett sätt som verkligen bygger på omfattande och uppdaterad affärsinformation.

  Detta är kärnan i att bli ett datadrivet företag och bygga en konkurrensfördel för framtiden. Bättre data ger ett tillverkande företag välbehövlig information om leverantörskedjorna för sina produkter och kunder och erbjuder en möjlighet att kontinuerligt förbättra processer och kundupplevelse.

  Efter det traditionella gränssnittet för produkt, reservdelar och underhåll utökar moderna tillverkningsföretag kundupplevelsen mycket bredare än detta genom att erbjuda tilläggstjänster och proaktiv kundservice baserat på kundbeteende och data.

  Här är våra tre tips för att bli ett datadrivet tillverkningsföretag:

  1. Bryt silosarna och gör data tillgängliga för hela organisationen

  Ofta används data på olika sätt för att stödja planering, utveckling och beslutsfattande i ditt företags verksamhet och funktioner - men delas och används informationen i hela organisationen och inte bara i separata affärsenheter?

  Tillverkningsföretag genererar enorma mängder data varje dag. Data skapas från produktionsmaskiner, processer och olika applikationer. Informationen är spridd över olika system och det finns vanligtvis inget dataflöde mellan dem. Detta skapar i sin tur informationssilos. Uppgifterna fastnar i en enda process och kan inte användas effektivt för att tillföra värde över hela företaget.

  Många företag vill använda data på allt mer mångsidiga och enklare sätt - inte bara för rapportering utan också för vardagligt arbete, prognoser och förutse framtiden och skapa nya, databaserade tjänster och affärsfunktioner. Data ska göras lätt tillgängliga för hela organisationen och integreras i företagets verksamhet och ledning. Detta kallas datakunskap.

  Digitaliseringen av industriföretag under 2020-talet är inte begränsad till att skapa nya möjligheter med hjälp av modern teknik. Det innebär också att man använder nya lösningar för att använda företagets affärsinformation mer effektivt.

  2. Skapa en datastrategi för att möta dina affärsbehov

  I det stora hela ska data ses som en produkt och inte som en biprodukt från en annan process. Denna förändring av strategiska tankesätt hjälper dig att få fler affärsfördelar med dina data. Det gör dataproduktion till målinriktad, planerad och affärsinriktad verksamhet.

  Ett kraftfullt sätt att göra detta är att skapa en datastrategi som omfattar hela företaget. Som hjälper ditt tillverkande företag att känna igen behovet av data i olika processer, funktioner och medarbetarroller och avgöra hur man ska möta dem. När uppgifterna är tillförlitliga, konsekventa och användbara är det inte bara information som sprids över olika system utan en viktig del av det dagliga arbetet och beslutsfattandet. Som ett resultat kan fler delta i att förbättra företagets processer och tjänster.

  En bra strategi hjälper ditt industriföretag att organisera sig kring data på bästa möjliga sätt. En datastrategi innehåller också planer för dataarkitektur och en datahanteringsmodell. På detta sätt är datastrategin en plan som erbjuder ett brett perspektiv för att använda data mer omfattande.

  3. Uppfinn nya användningsområden för data

  När du vill få ut mesta möjliga av dina data måste du anta en ny typ av tänkande och en ny typ av attityd. De viktigaste frågorna är: Vilken typ av data kan förbättra företagets processer och skapa mervärde för kunderna? Hur kunde vi använda data på nya sätt?

  När du distribuerar och kombinerar alla nuvarande stora datamängder som produceras av produktion kan du lättare komma ikapp med till exempel produktionseffektivitet, flaskhalsar och förluster.

  Nya digitala tjänster skapas i tillverkningsindustrin baserat på teknik som IoT. Data som samlas in från till exempel enskilda maskiner på en produktionslinje kan användas för att utveckla ytterligare tjänster som kunden kommer att värdesätta, t.ex. proaktivt underhåll, kundtjänst och försäljningstjänster. Nya sätt att använda och tjäna pengar på data kan skapa helt nya affärsmöjligheter för ett tillverkande företag. Ett utmärkt exempel på ett sådant företag är Normet.

  Med de enorma mängder data som finns i tillverkningsföretag är det möjligt att simulera olika scenarier med artificiell intelligens. Exempelvis kan en person som arbetar med försäljningsuppgifterna ange olika numeriska i ett uppskattningssystem, varefter den artificiella intelligensen förutsäger materialförbrukningen. Denna information kan sedan användas för att stödja upphandling och produktion. Potentialen för användning av artificiell intelligens i industriella miljöer är enorm.

  När värdefulla nya perspektiv från externa datakällor tas med i affärsanalys kan de nya uppgifterna också användas för prognoser och planering för framtiden. Exempelvis kan ekonomiska data och marknadsdata, forskningsdata och nya sektoriella regler och krav integreras med informationshanteringssystem som en del av den dagliga analysen.

  Från planer till implementering - Hållbar konkurrensfördel genom samspelet mellan affärssystemet och dataplattformen

  Olika plattformslösningar har varit stadens samtal under ganska lång tid - och med goda skäl. Ett modernt affärssystem och en centraliserad dataplattform är ett effektivt sätt att skapa en konkurrensfördel baserad på data och att slutföra de ovannämnda tre sätten att fullt ut utnyttja de möjligheter data kan erbjuda.

  Ett modernt affärssystem är en omfattande affärslösning som inkluderar företagets kärnfunktioner såsom försäljning, kundservice, produktion, tjänsteproduktion, distribution, lagerhållning, nyckelpartner och underleverantörer, resurser och ekonomisk förvaltning.

  • Dataplattformen kombinerar fristående data från olika källor till en gemensam plattform för affärs-, process- och systemändamål. Med hjälp av en modern datalösning kan du eliminera datasilor och skapa tillförlitliga, konsekventa och varierade data för din organisations ändamål.
  • Kraftfulla API:er ger dig åtkomst till ditt företags data bredare och i realtid och från externa system. Genom att integrera effektiv API-hantering i din dataplattform samlas data från olika system och bildar helt nya värdekedjor och enheter.
  • Dataplattform är det bekvämaste sättet att verkligen dra nytta av de möjligheter digitaliseringen har att erbjuda. Med en centraliserad plattform kan du enkelt utöka dataprojekt från kunskapshantering till testning av artificiell intelligens, maskininlärning och IoT-datateknik i dina affärsaktiviteter.
  • Centraliserad datalagring och bearbetning på en gemensam plattform gör det också enklare och mer kostnadseffektivt att testa nya applikationer. När informationen är tillgänglig för alla kan den lättare användas för olika ändamål.
  • Med hjälp av en dataplattform kan du skapa en modern och hållbar arkitektur för datahantering, underhåll och utveckling.

  Om författarna

  Harri Era, Advisor, Microsoft Dynamics 365, eCraft. Harri har tjugo års erfarenhet av Microsoft-teknik, samt design och leverans av ERP-system till kunder. Kontakta Harri: harri.era@ecraft.com

  Christian Lindholm, Advisor, data- och molninfrastruktur, eCraft. Christian arbetar som lösningsarkitekt med lång erfarenhet. Han har specialiserat sig på Data Platform, IoT och Qlik Sense-lösningar. Kontakta Christian: christian.lindholm@ecraft.com

  Tillsammans med sina team hjälper de kunderna att hitta och dra nytta av bästa möjliga lösningar för kundernas digitala resa.